Firma realizuje projekty współfinansowane ze środków UE

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy PuMaFol poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”.

Firma realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy PuMaFol poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Głównym celem projektu jest rozwój firmy, poprzez podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Wartość całkowita projektu: 2 742 900,00 zł

Wartość dofinansowania: 999 998,90 zł


Tytuł projektu: „Realizacja Strategii ekspansji w celu rozwoju działalności eksportowej Firmy PW Pu.Ma.Fol s.c. na rynki zagraniczne”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP.

Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy. Cel zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu założeń Strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 214 905,60 zł

Wkład funduszy europejskich: 85 %

AKTUALNOŚCI:

20 luty 2019

Postępowanie ofertowe - BUDOWA HALI - ETAP I

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy PuMaFol poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcyjnego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z prowadzonym postępowaniem opublikowanym w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168210

05 maja 2017

Protokół z wyboru wykonawcy

Pliki:

Protokół [PDF]

24 kwiecień 2017

Postępowanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Realizacja Strategii ekspansji w celu rozwoju działalności eksportowej Firmy PW Pu.Ma.Fol s.c. na rynki zagraniczne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym".

Pliki:

Zapytanie ofertowe [PDF] Formularz oferty [docx]